Za održavanje komunalne infrastrukture osigurano 22 milijuna kuna

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 2.2.2018. 22:21:00
Za održavanje komunalne infrastrukture osigurano 22 milijuna kuna

Foto: Sesvete danas, arhiva

Vijeće Gradske četvrti Sesveta na svojoj ovotjednoj sjednici donijelo je program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Sesvete u 2018. u vrijednosti većoj od 22 milijuna kuna.


Sesvetski vijećnici velikom većinom glasova usvojili su ovaj plan za ovu godinu.  Njime se dređuju poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti  kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

- održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda,

- čišćenja javnih površina,

- održavanja javnih površina,

        - održavanja nerazvrstanih cesta.


U tabeli su  navedeni novčani iznosi po pojedinoj komunalnoj djelatnosti.


Pod održavanjem objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda  podrazumijeva se, prema ovom programu, čišćenje i održavanje vodolovnih grla (slivnici) i horizontalnih sabirnih kanala (tzv. "žablja usta") te spojnih kanala i uređaja za odvodnju s javnih terasa.

Ovaj program obuhvaća sve poslove i radove čišćenja i održavanja 4.905 vodolovnih grla te drugih objekata i uređaja atmosferske odvodnje na području Gradske četvrti u 2018. godini.


 Pod čišćenjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14, 25/15 i 6/17), podrazumijeva se čišćenje cesta, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, mostova, podvožnjaka, nadvožnjaka, pothodnika, parkirališta, pločnika, stajališta javnoga gradskog prijevoza i sličnih površina.

Čišćenje javnih prometnih površina obuhvaća metenje (ručno i strojno) i pranje (ručno i strojno), ovisno o vrsti i količini otpada koji je raznovrsnog podrijetla (stupnju onečišćenja) na javnim prometnim površinama. Ručno čišćenje obavljaju čistači ulica, a obuhvaća čišćenje javnih prometnih površina metlom i lopatom, pražnjenje košarica za otpatke, uklanjanje trave i lišća, posipavanje solju i čišćenje snijega u zimskim uvjetima, te uklanjanje sipine nakon obavljene zimske službe.

Ovaj program obuhvaća poslove ručnog čišćenja ukupno 1.110.036 m² javnih površina, čišćenja 786.075 m² velikom čistilicom i pranja 766.930 m² autocisternom te druge poslove čišćenja i pranja na području Gradske četvrti u 2018. godini, osim poslova obuhvaćenih planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora.


Održavanje javnih površina podrazumijeva održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina, pod kojim se podrazumijevaju svi radovi njege krajobraza radi održavanja optimalnog rasta i razvoja u urbanim uvjetima poput radova čišćenja, košnje travnjaka, sakupljanja biorazgradivog i ostalog otpada, djelomične i potpune obnove devastiranih travnjaka, njege drveća u drvoredima, na pojedinačnim stablima i na skupinama stabala, njege ukrasnog grmlja (pojedinačnog, u sklopu, podrasta i živice), uspostave i njege sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina, ispitivanje sigurnosti i funkcionalnosti i održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitetska zaštita, zbrinjavanje biorazgradivog otpada i proizvodnja komposta i biljnog materijala za potrebe održavanja, deponiranje sakupljenog otpada, zaštita uređenih javnih ozelenjenih površina kao i održavanje elemenata zaštite, hitne intervencije na bilju uzrokovane prometnim ili vremenskim nepogodama i ostali stručni poslovi potrebni za održavanje parkovnih i ostalih uređenih zelenih površina.

Ovaj program obuhvaća sve poslove održavanja ukupno 719.419 m² javnih površina na području Gradske četvrti u 2018. godini, osim poslova obuhvaćenih planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora.


Održavanje nerazvrstanih cesta u ovom programu podrazumijeva redovno održavanje nerazvrstanih cesta, i to:

redovno ljetno održavanje, koje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnog ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, dosipavaju se makadamski putovi i slično.

redovno održavanje u zimskim uvjetima, kojim se osigurava prohodnost cesta i odvijanje prometa po njima u vrijeme padanja snijega i stvaranja poledice. Radovi redovnog održavanja u zimskim uvjetima uključuju uređenje i održavanje baza zimske službe, pripravnost ekipa, rad ekipa, nabavu posipnih materijala, detaljno čišćenje i odvoz snijega i ostale radove (sustav za rano otkrivanje i dojavu poledice, obilježavanje koljem, izrada mješavine i rasoline, mobilne, radio i telefonske veze i rad nadzornog centra za praćenje izvršenja zadataka).

asfalterski program, koji  obuhvaća uklanjanje dotrajalog asfaltnog zastora kolnika na nerazvrstanim cestama, prilagođavanje po visini poklopaca komunalnih instalacija i sanaciju podloge na pojedinim slabim mjestima ako se uoče nakon uklanjanja asfalta i presvlačenje novim asfaltom u punoj širini kolnika. Asfalterskim programom se produžuje eksploatacijski vijek prometnica u prosjeku za deset godina i omogućava viša razina uslužnosti korisnicima, a primjenjuje se na nerazvrstanim cestama gdje je kolnička konstrukcija (podloga) u relativno dobrom stanju dok se na površini asfalta nalazi veći broj oštećenja kao što su mrežaste pukotine i prijekopi.


Ovaj program obuhvaća sve poslove redovnog održavanja ukupno 1.775.686 m² nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u 2018. godini, uključujući održavanje semaforskih uređaja na ukupno 36 lokacija, osim poslova obuhvaćenih planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora.


Vezane vijesti
Ažurirano: 31.1.2019. 10:39:15

Projekt Zelene i plave Sesvete

Je super
Daj Bože da i to dočekamo
Ne sviđa mi se / nije dobar
Ništa od toga neće biti
Ima li još koja boja osim zelene i plave?
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account