Zagrebački holding objavio rezultate poslovanja u 2021. godini.

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 29.4.2022. 13:36:00
Zagrebački holding objavio rezultate poslovanja u 2021. godini.

Foto: ZGH.hr

Zagrebački holding objavio je danas rezultate poslovanja za 2021. godinu čije priopćenje prenosimo u cijelosti:Zarada u 2021. prije kamata, poreza i amortizacije (engl. EBITDA) iznosi 230 milijuna kuna i za 77 milijuna kuna je viša u odnosu na 2020. godinu, prije ispravaka jednokratnih stavaka za 2020. i 2021. godinu. Porast EBITDA-e znači da je vidljiv oporavak i da je trend poslovanja preokrenut u pozitivnom smjeru.


No ukupni ostvareni rezultat Holdinga za 2021. godinu, s uključenim ispravcima i jednokratnim stavkama, iznosi 794 milijuna kuna gubitka, što je za 325 milijuna kuna više od 2020. godine. Prihodi za 2021. godinu iznose 4.026 milijuna kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 4.731 milijuna kuna.


Na ostvareni rezultat značajno su utjecale makroekonomske promjene, prvenstveno značajna promjena cijene plina. Dodatno, na rezultat poslovanja su utjecale i rezervacije za otpremnine radnika koji će biti utvrđeni kao višak, te preispitivanje razine nadoknadive vrijednosti imovine i adekvatnosti obveza te poslovnih modela Grupe. Kao rezultat prethodno navedenog preispitivanja, jednokratno su uvećani troškovi poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 523 milijuna kuna te u iznosu od 182 milijuna kuna za 2020. godinu. 


Tijekom 2021. godine Holding je smanjio potraživanja od kupaca i povezanih osoba za 213 milijuna kuna, te otplatio 347 milijuna kuna prema financijskim institucijama po osnovi primljenih zajmova i financijskog leasinga. Holding je tijekom 2021. godine imao smanjene investicijske aktivnosti uslijed ograničenih financijskih resursa, te je ostvareno 288 milijuna kuna investicija, što je za 197 milijuna kuna manje u usporedbi sa 2020. godinom.   


Sveukupno gledano, unatoč negativnom poslovnom rezultatu, analiza rezultata pokazuje da su preokrenuti višegodišnji negativni trendovi u poslovanju te da aktivnosti i mjere započete u drugoj polovici prošle godine vode ka ostvarenju ambicioznih ciljeva koje Holding planira doseći već u ovoj poslovnoj godini.


Detaljnije informacije o rezultatima poslovanja Grupe Zagrebački holding u 2021. godini na

https://www.zgh.hr/investitori/financijska-izvjesca/10887


Kontekst


Poslovanje Grupe Zagrebački holding, koju čini 12 podružnica, pet povezanih društava i ustanova, u 2021. godini obilježili su brojni izazovi, kako vanjski tako i unutarnji.  


Negativni efekti pandemije odrazili su se na lance opskrbe što je zajedno s poremećajima na globalnom tržištu utjecalo na negativna inflatorna kretanje te posljedično na porast troškova energenata, uz generalni rast troškova nabave roba i usluga u drugom dijelu 2021. godine. 


Najznačajnije unutarnje promjene odnose se na strukturu upravljanja. Uz dvije promjene u samoj Upravi društva Zagrebački holding d.o.o., krajem trećeg kvartala pokrenute su i promjene na razini podružnica i povezanih društava te su temeljem provedenih javnih natječaja odabrani direktori povezanih društava i voditelji ključnih podružnica.  


Zatečena akumulirana visoka razina duga uz nisku profitabilnost zahtijevala je hitne mjere kako bi se stabiliziralo poslovanje i osigurala dugoročna održivost te rast i razvoj. S tim ciljem, Uprava društva Zagrebački holding koja je preuzela upravljanje u drugoj polovici godine, pokrenula je proces restrukturiranja koji na razini Grupe obuhvaća statusne promjene, ali i „rezove“ koji su nužni kako bi se organizacija transformirala u agilnu organizaciju te samim time povećala njezina učinkovitost. 


Usporedno s promjenama u strukturi i modelu upravljanja, Grupa je preispitala razinu nadoknadive vrijednosti svih kategorija imovine kao i adekvatnost obveza te utvrdila potrebu za rezervacijama i ispravcima vrijednosti, kako za 2021. godinu tako i za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine.  


Kao rezultat svih navedenih okolnosti Grupa Zagrebački holding u 2021. godini ostvarila je gubitak u iznosu od 794 milijun kuna. Prihodi za godinu 2021. iznose 4.026 milijuna kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 4.731 milijuna kuna. 

 

Unatoč rastu poslovnih prihoda za 252 milijuna kuna ili 7%, Grupa je u 2021. godini ostvarila 325 milijuna kuna veći gubitak u odnosu na 2020. godinu s uključenim ispravcima prošlih razdoblja.  Navedeni rezultat je obilježen gubitkom iz plinskog segmenta poslovanja u iznosu od 358 milijuna kuna, jednokratnim stavkama umanjenja vrijednosti imovine u iznosu od 181 milijun kuna (2020: 182 milijuna kuna) i rezervacijama za identificirani kolektivni višak u iznosu od 138 milijuna kuna. Međutim, kada se izuzmu prethodno navedene jednokratne stavke za 2021. godinu (u iznosu od 523 milijuna kuna) i za 2020. godinu (182 milijuna kuna) zarada prije kamata, poreza i amortizacije (eng. EBITDA) iznosi 230 milijuna kuna i za 77 milijuna kuna je viša u odnosu na usporedivi rezultat iz 2020. godine.  


Tijekom drugog polugodišta, s izuzetkom troškova prodane roba koji su porasli za 384 milijuna kuna uslijed rasta troška nabave plina za plinski segment poslovanja, napravljeni su pomaci u optimizaciji materijalnih troškova i usluga. Proaktivnim upravljanjem utjecalo se na smanjenje materijalnih troškova i usluga za 279 milijuna kuna dok su troškovi energije porasli za 3 milijuna kuna ili 3%, slijedom poremećaja na tržištu energenata. Troškovi osoblja iznosili su 1.231 milijuna kuna što je povećanje za 5 milijuna kuna u odnosu na 2020. godinu.  


Najznačajnije promjene u financijskom položaju društva odnose se na smanjenje materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 105 milijuna kuna uslijed smanjenih investicijskih aktivnosti tijekom 2020. i 2021. godine, smanjenje dugoročnih i kratkoročnih potraživanja i danih zajmova u iznosu od 485 milijuna kuna što je posljedica umanjenja vrijednosti istih i naplate od strane povezanih osoba.  U strukturi obveza kratkoročni i dugoročni zajmovi financijskim institucijama i financijski najam smanjeni su za 347 milijuna kuna po osnovi otplate istih, dok su obveze prema dobavljačima povećane za 75 milijuna kuna.  Bitnu stavku promjena razine obveza čine i rezerviranja koja su povećana u odnosu na 2020. godinu s osnove rezerviranja za otpremnine zaposlenima za 138 milijuna kuna, slijedom Odluke Uprave Društva o pokretanju programa zbrinjavanja viška zaposlenih te rezerviranja 203 milijuna kuna za štetne ugovore po osnovi plinskog segmenta poslovanja.


Sveukupno gledano, iako je ostvaren negativan poslovni rezultat, analiza rezultata pokazuje da su preokrenuti višegodišnji negativni trendovi u poslovanju te da aktivnosti i mjere započete u drugoj polovici prošle godine vode ka ostvarenju ambicioznih ciljeva koje Grupa planira doseći već u ovoj poslovnoj godini.


Stabilizacija poslovanja podružnica i povezanih društava planira se ostvariti nizom mjera podizanja efikasnosti koje uključuju smanjenje broja administrativnog osoblja, komercijalizaciju i prodaju neoperativne imovine, uspostavljanje efikasnijeg sustava kontrole naplate te usklađenje cijena usluga u tržišnim djelatnostima, poput najma komercijalnih objekata. Nadalje, proširenjem postojećih usluga i digitalizacijom poslovanja planira se dodatno smanjiti troškove, a istovremeno povećati kvaliteta i dostupnost usluga građanima.


Dodatno, donošenjem novog Zakona o gospodarenju otpadom u srpnju 2021. godine, iznova se definira gospodarenje otpadom i provedba javne usluge te se stječu uvjeti za uspostavu novog sustava naplate javne usluge u narednom razdoblju, što bi se trebalo pozitivno odraziti i na daljnji rast prihoda u ovom segmentu poslovanja. 


Zaključno, u 2022. godini provest će se stabilizacija poslovanja te ostvariti pretpostavke za daljnji razvoj Grupe koji će se manifestirati kroz povećanje kvalitete usluga i pristupa korisnicima, kroz uvođenje pravednijeg sustava gospodarenja otpadom te će se ujedno započeti i novi investicijski ciklus.Vezane vijesti
Ažurirano: 16.7.2023. 10:20:53

Create Account