Predložen novi obračun odvoza komunalnog otpada

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 9.11.2019. 11:28:22
Predložen novi  obračun odvoza komunalnog otpada

Foto: Ilustracija

Gradska vlasti uputile su na javno savjetovanje prijedlog za utvrđivanje novog cjenika odvoza komulanog otpada. stupila je snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Izmjenama su propisane obveze jedinice lokalne samouprave da usklade svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Najznačajnije izmjene odnose se na obvezu utvrđivanje dvije kategorije korisnika javne usluge, kućanstva i oni koji nisu kućanstva (korisnici koji obavljaju djelatnost). Pored toga značajna izmjena odnosi se i na činjenicu da se u samoj Odluci koju donosi predstavničko tijelo lokalnih jedinica treba utvrditi cijena minimalne javne usluge. 


Grad Zagreb objavio u javnom savjetovanju prijedlog novog cjenika. Cijena obvezne minimalne javna usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo predložena je u visini 60,68 kn uvećano za PDV (68,57 kn). 


Korisnici koji nisu kućanstva (pravne osobe), dodatno se dijele u sedam potkategorija, koje je definirala Uredba, koja im određuje i visinu iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge. Predložena je u ovisnosti od potkategorije kojoj korisnici pripadaju, od cca 75 do 180 kn mjesečno, uvećano za PDV. 


Cijena za pražnjenje volumena spremnika javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika.  Cijenu po litri otpada određuje pružatelj javne usluge, Zagrebački holding – Podružnica Čistoća.


Korisnicima usluge omogućit će se da biraju broj pražnjenja i volumen spremnika za miješani komunalni otpad te da samim time i utječu na ukupan iznos koji će platiti za uslugu. 


Odlukom koja je upućena u javno savjetovanje predložena je primjena nove cijene javne usluge od 01. veljače 2020. 


Vezane vijesti
Ažurirano: 23.4.2024. 9:10:14

Create Account